สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลพบุรี

Lopburi Provincial Office of Natural Resources and Environment