Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลพบุรี

Lopburi Provincial Office of Natural Resources and Environment

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
Top Graphic

วันพุธที่ 4 กันยายน 2562 เวลา 09.00 น. นายสุปกิต โพธิ์ปภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการพัฒนารูปแบบเพื่อประสานการปฏิบัติป้องกันและแก้ไขปัญหาความขัดแย้งระหว่างคนกับลิงของจังหวัดลพบุรี

วันพุธที่ 4 กันยายน 2562 เวลา 09.00 น.       นายสุปกิต โพธิ์ปภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการพัฒนารูปแบบเพื่อประสานการปฏิบัติป้องกันและแก้ไขปัญหาความขัดแย้งระหว่างคนกับลิงของจังหวัดลพบุรี

วันพุธที่ 4 กันยายน 2562 เวลา 09.00 น.
      นายสุปกิต โพธิ์ปภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการพัฒนารูปแบบเพื่อประสานการปฏิบัติป้องกันและแก้ไขปัญหาความขัดแย้งระหว่างคนกับลิงของจังหวัดลพบุรี  โดย ผอ.ทสจ.ลพบุรี กล่าวรายงานรายละเอียด วัตถุประสงค์ การดำเนินงานโครงการฯ และนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองลพบุรี นายรังสรรค์ สละชีพ กล่าวต้อนรับ
      สืบเนื่องจากทางจังหวัดลพบุรี ได้ดำเนินการติดตามแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนจากประชากรลิง ที่สร้างผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่จังหวัดลพบุรีมาโดยตลอด และได้มีการดำเนินการแก้ไขปัญหาทั้งในรูปของการแต่งตั้งคณะกรรมการจากภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อวางแผนแก้ปัญหา การสำรวจข้อมูลเชิงวิชาการ การสำรวจความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การวางแผนดูแลและควบคุมประชากรลิง การสร้างสถานที่รองรับการอพยพลิง และการเคลื่อนย้ายลิงไปฝากเลี้ยงที่สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช สำหรับกิจกรรม ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การพัฒนารูปแบบเพื่อประสานการปฏิบัติป้องกันและแก้ไขปัญหาความขัดแย้งระหว่างคนกับลิง จังหวัดลพบุรี” ในครั้งนี้ เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมในการแก้ไขปัญหาของลิงโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสถานการณ์และปัญหาลิงและฝึกฝนทักษะการปฏิบัติเกี่ยวกับการป้องกัน แก้ปัญหาผลและกระทบเกี่ยวกับลิงจังหวัดลพบุรี โดยใช้กลไกของศูนย์ประสานการปฏิบัติเพื่อการบริหารจัดการปัญหาลิงจังหวัดลพบุรีการอบรมในครั้งนี้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมประกอบหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่จังหวัดลพบุรี จำนวน 35 หน่วยงาน จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมรวมทั้งสิ้น 80 คน โดยได้จัดการฝึกอบรมรวมกำหนดเวลา 2 วันเริ่มตั้งแต่วันที่ 4-5 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองลพบุรี อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี

แกลเลอรี่