Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลพบุรี

Lopburi Provincial Office of Natural Resources and Environment

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
Top Graphic

กิจกรรมรณรงค์ "ทำความดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก" และสร้างความเข้าใจรับวันดีเดย์ 1 มกราคม 2563 “Every Day Say No To Plastic Bags”

กิจกรรมรณรงค์ "ทำความดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก" และสร้างความเข้าใจรับวันดีเดย์ 1 มกราคม 2563  “Every Day Say No To Plastic Bags”

           วันที่ 20 ธันวาคม 2562 จังหวัดลพบุรีร่วมกับ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลพบุรีนำโดยนายสวัสดิ์ อั้นเต้ง ผู้อำนวยการสำนักงานฯ ได้ดำเนินกิจกรรมรณรงค์“ทำความดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก” และสร้างความเข้าใจรับวันดีเดย์ 1 มกราคม 2563 “Every Day Say No To Plastic Bags”ณ บริเวณลานหน้าที่ว่าการอำเภอท่าวุ้งตลาดขนมหวาน และตลาดสดท่าวุ้ง อ.ท่าวุ้งจ.ลพบุรี โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี (นายผดุงศักดิ์ หาญปรีชญาสวัสดิ์)เป็นประธานการรณรงค์และได้รับเกรียติจากรองอธิบดีกรมธนารักษ์ (นางสาวชุติมา ศรีปราชญ์)ซึ่งเป็นประธานเปิดโครงการ “เปลี่ยนชุมชน เป็นห้องประชุม ในที่ราชพัสดุ”ของสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ลพบุรีบริเวณดังกล่าว  เข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์ด้วยพร้อมทั้งหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัดระดับอำเภอ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชน เครือข่าย ทสม.เครือข่าย อสม. และเครือข่ายอาสาสมัครต่างๆ เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 450 คนโดยร่วมกันประชาสัมพันธ์และแจกจ่ายถุงผ้าจำนวน 500 ใบ ให้กับประชาชนผู้ที่มาจับจ่ายใช้สอยบริเวณดังกล่าว เพื่อลดขยะจากถุงพลาสติก รวมทั้งได้ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้และความตระหนักเพื่อรับวันดีเดย์1 มกราคม 2563 ซึ่งเป็นกลไกลการขับเคลื่อนการงดให้ถุงพลาสติกในห้างสรรพสินค้า ซุปเปอร์มาร์เก็ต และร้านสะดวกซื้อตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 และจากการสอบถามเบื้องต้นพบว่าส่วนใหญ่มีความตระหนักและจะให้ความร่วมมือในการลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก และเตรียมความพร้อมรับวันดีเดย์แล้ว