Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลพบุรี

Provincial Office of Natural Resources and Environment Lop Buri

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

คำถามที่พบบ่อย

ค้นหาคำถาม

การจัดการขยะมูลฝอยแบบถูกหลักวิชาการมีอะไรบ้าง

การจัดการขยะมูลฝอยที่ถูกหลักมีดังนี้ คือ 1.ฝังกลบในบ่อที่ถูกหลักวิชาการ 2.การแยกขยะโดยใช้หลัก 5R

การขอขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง

เอกสารที่ใช้ 1.ทะเบียนบ้าน 2.บัตรประชาชน 3.โฉนดที่ดิน 4.หนังสือยินยอมให้ทำการ

ขึ้นทะเบียนสวนป่าต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง

เอกสารที่ต้องใช้ 1.ทะเบียนบ้าน 2.บัตรประชาชน 3.โฉนดที่ดิน

ลุ่มน้ำของจังหวัดลพบุรีมีอะไรบ้าง

ลุ่มน้ำจังหวัดลพบุรีมี 3 ลุ่มน้ำ 1.แม่น้ำบางขาม 2.แม่น้ำลพบุรี 3.แม่น้ำป่าสัก

จำนวนทั้งหมด 4 รายการ
1